6/4/14

Τι έκπληξη...

Παράνομη χωροθέτηση αιολικών πάρκων ακόμη και μέσα σε Εθνικούς Δρυμούς και Φυσικά Πάρκα!!!
Στις παρανομίες που συνοδεύουν τη χωροθέτηση δύο αιολικών εγκαταστάσεων εντός του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου εστιάζει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου στην αίτηση θεραπείας που κατέθεσε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ζητώντας την ανάκληση των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν με υπουργικές αποφάσεις ερήμην του.
Η πρώτη αφορά την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)" ισχύος 26 MW, στις θέσεις "Μαντηλίτσα - Στραγγόπετρα" του Δήμου Γρεβενών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, της εταιρείας Ανεμοστρόβιλος Rewind Α.Ε.» Η δεύτερη το έργο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)" ισχύος 32 MW, στις θέσεις "Κουτσουράκια - Κολεός" του Δήμου Γρεβενών, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, της εταιρείας Άνεμος Ηπείρου ΑΕΕ».
Όπως επισημαίνεται στην αίτηση του Φορέα Διαχείριση Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου, που αναδημοσιεύει η εφημερίδα "Αυγή", σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 23069/31.5.2005 «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Β. Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» (ΦΕΚ 639 Δ'/14.6.2005), η οποία είναι εν ισχύι, και τα δύο προς υλοποίηση αιολικά έργα για τα οποία εκδόθηκαν οι σχετικές Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), βρίσκονται εντός των ορίων της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου. Βάσει του άρθρου 3 «Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης» σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου (συμπεριλαμβανομένων των ζωνών Ι και ΙΙ) και της Περιφερειακής Ζώνης απαγορεύεται: Η κατασκευή έργων και η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην πρώτη (Α) κατηγορία του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 και εφαρμόζεται με την ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 (Β' 1022), εκτός αν άλλως ορίζεται από την παρούσα. Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα έργα που αποδεδειγμένα αποσκοπούν στην αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής αυτής και προβλέπονται από ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης, καθώς και εκείνων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ήπιων μορφών ορεινού τουρισμού, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς της παρούσας. Επιπλέον η ίδια ΚΥΑ ορίζει (άρθρο 4 Γ) ότι «για όλα τα επιτρεπόμενα από την παρούσα απόφαση έργα και δραστηριότητες ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται γνωμοδότηση του φορέα διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Παρά ταύτα ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου, το αρμόδιο όργανο της πολιτείας για τη διοίκηση και διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής, "όχι μόνον δεν γνωμοδότησε, αλλά δεν εγνώριζε το παραμικρό για τη συγκεκριμένη αδειοδότηση, καθώς ουδέποτε του διαβιβάστηκαν οι σχετικοί φάκελοι των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων".

Δεν υπάρχουν σχόλια: