10/12/12

Απαλλάχθηκαν οι διοικήσεις των τραπεζών από κάθε ποινική ευθύνη!


Νομοθετική ρύθμιση για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ελληνικών τραπεζών που θα εγκρίνουν τη συμμετοχή των ιδρυμάτων στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων κατάθεσε  το υπουργείο Οικονομικών!
Σε ισχύ βρίσκεται από την περασμένη Παρασκευή η απαλλαγή από κάθε ποινική ευθύνη των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών τραπεζών, που έδωσαν το πράσινο φως για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση «πέρασε» εκτάκτως με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και πήρε αριθμό ΦΕΚ την Παρασκευή. 
Πρόκειται για βασικό αίτημα των τραπεζιτών, προκειμένου να μπορέσουν χωρίς κίνδυνο να δεχθούν στο μέλλον αγωγές για απιστία, να επικυρώσουν την πώληση ομολόγων σε χαμηλές τιμές
Αναλυτικότερα, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου παραπέμπει στις διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012  αναφέροντας ότι ισχύουν σε κάθε περίπτωση στην οποία περιλαμβάνεται η ανταλλαγή των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την από 3.12.2012 Πρόσκληση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν.4046/2012 αναφέρουν ότι:
• «Η  απόφαση συμμετοχής ή μη, ημεδαπών εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ´ εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στο διοικητικό τους συμβούλιο και εάν δεν προβλέπεται από το νόμο ή τις οικείες καταστατικές διατάξεις τέτοιο, από το ανώτατο συλλογικό όργανο διοικήσεώς τους, κατά παρέκκλιση από τυχόν αντίθετη διάταξη νόμου ή καταστατικού. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του συλλογικού οργάνου διοίκησης, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμιά ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.
• Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α´ 151), καθώς και του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (Α´ 258), δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών, με αντικείμενο μεταβίβαση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον τα ομόλογα αυτά ανταλλαγούν από τις επιχειρήσεις που τα αποκτούν, κατ’ εφαρμογή του προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.
• Η απόφαση συμμετοχής ή μη του Κ.Κ. Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, ή άλλης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, κατ´ εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή του Κ. Κ., η οποία, καθώς και τα στελέχη της, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη».


Δεν υπάρχουν σχόλια: